top

Witamy na stronie Spółki Wodnej Opypy w likwidacji.

 

 UWAGA!

 

Zawiadamiam byłych członków Spółki Wodnej Opypy o spotkaniu podsumowującym likwidację SWO.
Spotkanie odbędzie się dnia 25.10.2023r w świetlicy w Opypach o godz. 19:00.

Spółka Wodna Opypy zwróci członkom wkład własny w wysokości 4653,36 zł.

Agenda spotkania

1. Otwarcie spotkania, lista obecności
2. Odczytanie sprawozdania likwidatora spółki.
3. Głosowanie za przyjęciem sprawozdania i rozwiązania spółki.
4. Rozliczenie z członkami spółki.
5. Zamknięcie spotkania.

Z poważaniem,
Dariusz Kuźma
likwidator SWO.


Zmana nazwy spółki:

Spółka Wodna Opypy w likwidacji.

 

Zgromadzenie Członków w dniu 27.01.2022 powzięło uchwałę o likwidacji spółki.

Na likwidatora SWO powołano Dariusz Kuźmę.


W związku z bardzo małą frekwencją na ostatnim zebraniu SWO (29.06.2021), uchwały podjęte na tym zebraniu zostały odrzucone przez starostwo.

Obecnie Spółka Wodna nie ma wybranego zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Zapraszam Państwa na:

Walne Zgromadzenie Członków SPÓŁKI WODNEJ OPYPY 
 

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków dnia 27.01.2022 godz. 19:30
świetlica Opypy, on-line. (spotkanie hybrydowe, ze względu na przeciwdziałanie covid-19)
 

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych i tajnych.
4. Podjęcie uchwały o likwidacji Spółki Wodnej Opypy.
5. Podjęcie uchwały o powołaniu Likwidatorów
6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu mienia pozostałego po likwidacji SWO
7. Zakończenie zgromadzenia

Uchwały zawarte w pkt. 4, 5, 6 zapadają większością dwóch trzecich głosów
przy obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki w pierwszym zgromadzeniu.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki, następne zgromadzenie odbędzie się 17.02.2021 o godz. 19:30.

 
---------------------------------------
Temat: Walne Zgromadzenie Członków SWO
Czas: 27 sty 2022 19:30 Warszawa
Dołącz Zoom do spotkania
https://us05web.zoom.us/j/86290911831?pwd=VUlGYWQ1aXZ3K3VaK0J4QjBvRnExdz09
Identyfikator spotkania: 862 9091 1831
Kod dostępu: SWO

 Powstanie Spółki Wodnej Opypy.


Bardzo wysoki poziom wód gruntowych oraz w większości nieprzepuszczalne warstwy gruntu występujące przy powierzchni terenu powodują, iż Opypy narażone są na częste podtopienia. Oprócz zalanych piwnic i stojącej na działkach wody, występują również problemy z utrzymaniem przejezdności dróg gruntowych. Z inicjatywy sołtys Grażyny Jałgos-Dębskiej oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców, 14 lutego 2011r. powstała Spółka Wodna Opypy. 

Zgodnie z Ustawą o Prawie Wodnym, spółki wodne działają na rzecz swoich członków, również tych, na których ciąży obowiązek prawny utrzymania i konserwacji szczegółowych urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów melioracyjnych, drenów i sączków. Ponieważ obszar oddziaływania urządzeń melioracyjnych dotyczy praktycznie całego terenu Sołectwa Opypy, ważnym jest, aby jak największa liczba mieszkańców została członkami Spółki.

Spółka Wodna Opypy działa na podstawie statutu zatwierdzonego w dniu 23 lutego 2011 r. przez Starostę Grodziskiego. Cele jakie sobie postawiła to udrożenienie istniejących rowów melioracyjnych i drenów, odtworzenie ich przebiegu po zasypaniu oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, budowa nowych urządzeń melioracyjnych. Realizacja ww. postanowień pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wody do naturalnych odbiorników wody, rozwiązując problemy z podtopieniami. 

Statut spółki - pdf.


Deklaracja przystąpienia do spółki - link
.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do zarządu spółki (ul. Letnia 25 ) lub do sklepów w Opypach.
Można też wysłać skan podpisanej deklaracji na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacje dla członków spółki, szczegółowe sprawozdania oraz plany są dostępne tylko dla zarejestrowanych członków na wydzielonym forum spółki - Dział Spółki Wodnej.


 

SWO - linki do ustaw
http://www.prawowodne.pl/

http://www.prawowodne.pl/melioracje-i-regulacje-wodne/

Melioracje i regulacje wodne
Rozdział 3 art 71 - należy przeczytać, jeśli ktoś ma wątpliwości co do deklaracji członka spółki wodnej.
http://www.polskieustawy.com/

http://isip.sejm.gov.pl/

 

Ostatnia akutualizacja: 20.01.2022r