top

Statut Spółki Wodnej Opypy - (format pdf).

STATUT SPÓŁKI WODNEJ OPYPY
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, póz. 1229 z póżn zm.)

STATUT SPÓŁKI WODNEJ OPYPY
Rozdział l
Przepisy ogólne

§ l
Spółka wodna nosi nazwę: Spółka Wodna Opypy zwana dalej „spółką".
§ 2
Siedzibą spółki jest wieś Opypy. Adres siedziby spółki: ul. Letnia 25, 05-825 Opypy
§ 3
Spółka Wodna Opypy obejmuje swoim działaniem teren wsi Opypy.
( mapa melioracyjna wsi- załącznik nr l do statutu)
Rozdział 2
Cele spółki oraz sposób i środki służące do ich osiągnięcia
§ 4
Celami spółki są:
1. Wykonywanie konserwacji urządzeń melioracyjnych (rowów otwartych).
2. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, sieci drenarskiej.
przepustów i rowów odprowadzających.
3. Zapobieganie zanieczyszczeniom wód.
§ 5
Spółka osiąga swe cele w drodze:
1. Zlecenia wykonania zadań innym spółkom wodnym lub podmiotom
prowadzącym działalność w tym zakresie.
2. Wykonania zadań systemem gospodarczym.
3. Wykonywanie zadań przez członków spółki w ramach regulowania
składek członkowskich.

4. Zlecenia opracowania założeń techniczno-ekonomicznych oraz
projektów technicznych inwestycji objętych działalnością spółki.
§ 6
Do osiągnięcia celów spółki służą:
1. Składki i inne świadczenia członków oraz osób nie będących członkami
spółki.
2. Pomoc finansowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
udzielana zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa i środki pozyskiwanie z
funduszy zewnętrznych.
4. Dotacje innych osób prawnych i fizycznych.
§ 7
Zasady ustalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz
spółki adekwatnych do celów spółki:
1. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki uchwala Walne
Zgromadzenie.
2. O wysokości składek i terminie ich opłacania zawiadamia się członków
spółki poprzez ogłoszenia na tablicach sołeckich i drogą elektroniczną.
3. W przypadku nie wnoszenia składek i świadczeń przez członka spółki
stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych.
Rozdział 3
Członkowie spółki
§ 8
1. Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie spółki nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania
spółki.
3. Następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego prawa i
obowiązki.
4. Przyjęcie lub wyłączenie członka ze spółki następuje w drodze uchwały
zarządu spółki.

§ 9
Członek spółki jest uprawniony do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego pod warunkiem, że zaległości w
opłatach zobowiązań kandydata na rzecz spółki nie przekraczają wartości
naliczonych za dany rok rozliczeniowy.
2. Żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie statutowej
działalności spółki.
§ 10
Członek spółki jest obowiązany do:
1. Terminowego opłacania składek oraz wykonywania innych, określonych
w statucie świadczeń na rzecz spółki, jeżeli jest to uzasadnione celami,
dla których spółka została utworzona.
2. Wysokość składki nie jest uzależniona od powierzchni posiadanej
nieruchomości, liczby działek, czy też urządzeń melioracyjnych
znajdujących się na w/w obszarze, wynika z faktu posiadania
nieruchomości na terenie spółki.
3. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał i poleceń organów
spółki wynikających z jej zadań.
5. Współpracy z organami spółki.
6. Umożliwienia wykonywania na jego gruncie prac niezbędnych do
wykonania zadań spółki.
§ 11
Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1. Śmierci członka.
2. Uchwały zarządu spółki.
3. Od uchwały zarządu dotyczącej utraty członkostwa, przysługuje prawo
odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia członków.

Rozdział 4
Organy spółki
§ 12
Organami spółki są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja rewizyjna.
§ 13
Decyzje organów spółki są podejmowane w formie uchwał.
§ 14
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie
uchwał w sprawach:
1. Uchwalanie i zmiana statutu spółki.
2. Wybór i odwołanie zarządu i komisji rewizyjnej.
3. Przyjmowanie sprawozdań składanych przez zarząd i udzielenie
zarządowi absolutorium. Nie udzielenie absolutorium zarządowi spółki
skutkuje jego odwołaniem.
4. Ustalanie wysokości składek i terminu ich uiszczania.
5. Przynależności do związku spółek.
6. Połączenia z inną spółką wodną.
7. Podejmowania współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i
organizacjami pozarządowymi.
8. Rozwiązania i przejścia spółki w stan likwidacji oraz powołania
likwidatorów.
9. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu mienia pozostałego po
rozwiązaniu spółki.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd na pisemny
wniosek:
a/ komisji rewizyjnej,
b/ co najmniej jednej czwartej członków spółki.
3. Do wniosku, o którym mowa w § 17 ust.2. powinien być dołączony
proponowany porządek obrad.
§ 16
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenia na tablicach
sołeckich oraz drogą elektroniczną na 7 dni przed terminem zwołania
Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce
i porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd
spółki zawiadamia starostę.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
nie będące członkami spółki.
§ 17
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwały o: rozwiązaniu spółki, połączeniu spółki z inną spółką albo
podziale spółki oraz zmiany statutu zapadają większością dwóch trzecich
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków spółki.
3. Zarząd spółki przedkłada staroście uchwały organów spółki w terminie 7
dni od daty ich podjęcia.
§ 18
1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego zgromadzenia, oraz
sekretarza.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia jak i uchwały podpisują przewodniczący i
sekretarz Walnego Zgromadzenia.
3. Kopię protokołu z Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki przesyła w
terminie 7 dni do starosty.
§ 19
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej
w sposób tajny.
§ 20
1. Zarząd spółki organizuje prace zmierzające do wykonania jej zadań, kieruje
jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu
spółki należy w szczególności:
1.1 Administrowanie majątkiem spółki.
1.2 Przygotowanie lub opiniowanie założeń techniczno-ekonomicznych
oraz projektów technicznych inwestycji, współdziałanie z wykonawcą
robót prowadzonych dla spółki oraz branie udziału w ich obradach.
1.3 Przygotowanie materiałów i wniosków na Walne Zgromadzenie
oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
1.4 Nadzór nad wykonaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń
spółki.
1.5 Egzekwowanie i ewidencjonowanie składek i innych świadczeń na
rzecz spółki od członków spółki.
1.6 Podejmowanie uchwał w zakresie zmiany składki członkowskiej na
ekwiwalent rzeczowy.
1.7 Prowadzenie gospodarki finansowej.
1.8 Przyjmowanie nowych członków spółki oraz wykluczenia członków
ze spółki, na podstawie uchwały.
1.9 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
1.10 Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności
spółki.
1.11 Sporządzanie planu prac i planu finansowego.
1.12 Stwierdzenie na podstawie protokółów odbioru wykonania robót
zleconych przez spółkę innym podmiotom gospodarczym.
2. W skład Zarządu spółki wchodzą:
2.1 Przewodniczący.
2.2 V-ce przewodniczący.
2.3 Trzech członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i v-ce
przewodniczącego.
§ 21
1. Zarząd jest wybierany spośród członków spółki na okres 3 lat.
2. Jeżeli członek Zarządu wystąpił lub został wyłączony ze spółki, wyborów
uzupełniających dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
§ 22
1. Uchwały Zarządu spółki są podejmowane zwykłą większością głosów.
2. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.
3. Z posiedzenia Zarządu spółki sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
4. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki
oraz dokumenty finansowe, podpisują przewodniczący lub v-ce
przewodniczący oraz jeden z członków zarządu.
§ 23
1. Komisja rewizyjna jest powołana do kontroli działalności spółki.
2. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, wybranych spośród członków
spółki na okres 3 lat.
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.
4. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie jej
członkowie.
§ 24
1. Komisja rewizyjna kontroluje przynajmniej raz w roku prawidłowość
gospodarki finansowej.
2. Komisja rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych, o których mowa w
ust. l także na żądanie jednej czwartej członków spółki.
3. Z czynności kontrolnych komisja rewizyjna sporządza protokół oraz
składa sprawozdanie wraz z wnioskami na Walnym Zgromadzeniu.
4. Komisja rewizyjna zawiadamia Zarząd spółki i starostę o uchybieniach
stwierdzonych w toku kontroli, a w razie stwierdzenia przestępstwa także
organy ścigania.

§ 25
Członkowie Zarządu i komisji rewizyjnej wykonują swoje zadania nieodpłatnie.
Rozdział 5
Rozwiązanie spółki
§ 26
1. Spółka wodna może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka wodna może być rozwiązana decyzją starosty,
jeżeli:
a/ działalność spółki narusza statut lub przepisy prawa.
b/ upłynął termin na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny przez
starostę.
c/ liczba członków spółki będzie mniejsza od 3 osób fizycznych lub prawnych.
§ 27
1. Rozwiązanie spółki wodnej następuje po przeprowadzeniu postępowania
likwidacyjnego. W okresie tego postępowania spółka działa pod
dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów „w likwidacji” oraz
zachowuje osobowość prawną.
2. Likwidatorem spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji, o której mowa w §
26 pkt 2 likwidatora wyznacza starosta.
4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu spółki i podejmuje w
imieniu spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.
5. Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki; wysokość wynagrodzenia
ustala starosta.
6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w
przepisach prawa lub statucie spółki wodnej; w przypadku powołania
więcej niż jednego likwidatora odpowiadają oni solidarnie.

§28
1. Mienie spółki po jej rozwiązaniu lub likwidacji podlega:
l/ Zabezpieczeniu zobowiązań spółki.
2/ Przekazaniu wszystkim członkom spółki proporcjonalnie do
składek i świadczeń wniesionych w okresie funkcjonowania spółki.
2. Dysponowanie majątkiem spółki po jej rozwiązaniu lub likwidacji
spoczywa na likwidatorze spółki.
§ 29
Zobowiązania przypadające od spółki będącej w likwidacji pokrywane są w
następującej kolejności:
1. zobowiązania z zakresu danin publicznych.
2. koszty prowadzenia likwidacji.
3. inne zobowiązania.
§ 30
Spółka została zawiązana na okres bezterminowy.
§ 31
Sprawy nie objęte niniejszym statutem regulują odpowiednie przepisy prawa.