top

Mamy zaszszyt Państwa zaprosić na Walne Zgromadzenie członków SWO, które odbędzie się dnia 17.06.2013 r. g. 19:00

w Szkole Podstawowej w Książenicach

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków 

Spółki Wodnej Opypy w dniu 17.06.2013 r. g. 19:00

 

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych
4. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. Głosowanie absolutorium dla Zarządu
8. Przedstawienie propozycji zmian statutu oraz głosowanie nad propozycjami.
8. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2013 roku
9. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej planu prac w 2013 roku
10. Zakończenie zgromadzenia

Propozycje zmian statutu SWO


Rozdział 1, par. 2
Przed zmianą: Siedzibą spółki jest wieś Opypy. Adres siedziby spółki: ul. Letnia 25, 05-825 Opypy
Po zmianie: Siedzibą spółki jest wieś Opypy.
Uzasadnienie: Letnia 25 jest adresem prywatnym Przewodniczącego Zarządu. W momencie wybrania innego przewodniczącego, lepszym rozwiązaniem będzie zmiana adresu w związku liczną korespondencją kierowaną do SWO. Łatwiejsza będzie także zmiana adresu w US, katastrze, Urzędzie Statystycznym niż zmiany za każdym razem brzmienia tego punktu w statucie.
Rozdział 2, par. 4, pkt 2
Przed zmianą: Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, sieci drenarskiej, przepustów i rowów odprowadzających.
Po zmianie: Wykonywanie analiz, projektowanie, realizacja, konserwacja,utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, sieci drenarskiej, przepustów i rowów odprowadzających.

Uzasadnienie: Dopisanie podkreślonego zwrotu pozwoli na prowadzenie bardziej skutecznej działalności SWO. W chwili obecnej statut nie zezwala na budowę jakichkolwiek nowych urządzeń a które wydają się być konieczne w niektórych przypadkach.

 

Szanowni Państwo,
Mamy zaszszyt Państwa zaprosić na Walne Zgromadzenie członków SWO, które odbędzie się dnia 17 kwietnia 2012r.
w sali OSP Książenice o godz. 19:00.

Na zebraniu zostanie omówione:
działalności(kilka zdjęć)sprawozdanie
Zostanie przedstawiona propozycja budżetu, składki i planu prac na rok 2012 oraz odbędzie się głosowanie.
Proszę też zgłaszać ewentualne tematy do poruszenia na zebraniu.

Ważne !!
Na zgromadzeniu musi być obecne przynajmniej 50% członków (30 osób). Wszystkie osoby, które nie mogą przybyć na zgromadzenie, proszone są o przesłanie tej informacji na adres SWO.

Zaprośmy też sąsiadów, którzy nie są jeszcze w SWO aby przyszli i zobaczyli jak działamy.

Zarząd spółki wodnej Opypy
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Propozycja porządku obrad:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków
Spółki Wodnej Opypy w dniu 17.04.2012 r.

1. Przyjêcie porządku obrad
2. Wybór przewodnicz
ecego obrad i protokolanta
3. Wybór komisji skrutacyjnej do g
łosowań jawnych oraz tajnych
4. Sprawozdanie Zarz
ądu za 2011 rok
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. G
łosowanie absolutorium dla Zarządu
8. Dyskusja oraz g
łosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2012 roku
9. Dyskusja oraz g
łosowanie uchwy dotyczącej planu prac w 2012 roku
10. Zako
ńczenie obrad