top

SPÓŁKA WODNA OPYPY
Porządek Walnego Zgromadzenia Członków 29.06.2021 godz. 20:00 świetlica Opypy.

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych.
4. Sprawozdanie Zarządu za lata 2018,2019,2020 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2018, 2019, 2020 rok.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwały nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu[§14 pkt 3 Statutu].
8. Podjęcie uchwały 2/2021 w sprawie przyjęcia absolutorium dla Zarządu [§14 pkt 3 Statutu].
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
12. Wybór kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Ogłoszenie wyników głosowania.
14. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości i terminu składek w 2021 roku.
15. Dyskusja oraz podjęcie uchwały dotyczącej planu prac w 2021 roku.
16. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.

W przypadku braku kandydatów do Zarządu SWO:
17. Podjęcie uchwały o likwidacji Spółki Wodnej Opypy.
18. Podjęcie uchwały o powołaniu Likwidatorów
19. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu mienia pozostałego po likwidacji SWO
20. Zakończenie zgromadzenia

Uchwały zawarte w pkt. 9,10,17,18,19 zapadają większością dwóch trzecich głosów
przy obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki w pierwszym zgromadzeniu.

 

W przypadku braku obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki, następne zgromadzenie odbędzie się 29.06.2021 o godz. 20:15.