top

SPÓŁKA WODNA OPYPY
Porządek Walnego Zgromadzenia Członków 10.01.2017

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.
3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych.
4. Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu[§14 pkt 3 Statutu].
8. Podjęcie uchwały 2/2017 w sprawie przyjęcia absolutorium dla Zarządu [§14 pkt 3 Statutu].
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w §20 pkt 2.3 (Zarząd 3 osobowy zamiast 5 osób) [§14 pkt 1].
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu [§14 pkt 1 Statutu].
11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
12. Wybór kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej [§14 pkt 2 Statutu].
13. Ogłoszenie wyników głosowania.
14. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości i terminu składek w 2017 roku [§14 pkt 4 Statutu].
15. Dyskusja oraz podjęcie uchwały dotyczącej planu prac w 2017 roku.
16. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017.
W przypadku braku kandydatów do Zarządu SWO:
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyłączenia Spółki Wodnej Opypy do Grodziskiej Spółki Wodnej [§14 pkt 6 Statutu] ( w przypadku braku kandydatów do Zarządu).
18. Podjęcie uchwały o likwidacji Spółki Wodnej Opypy [§14 pkt 8 Statutu] ( w przypadku braku kandydatów do Zarządu oraz odrzucenia przez Grodziską Spółkę Wodną wniosku o przyłączenie SWO) .
19. Podjęcie uchwały o powołaniu Likwidatorów [§14 pkt 8 Statutu]
( w przypadku braku kandydatów do Zarządu oraz odrzucenia przez Grodziską Spółkę Wodną wniosku o przyłączenie SWO)
20. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu mienia pozostałego po likwidacji SWO [§14 pkt 9 Statutu] ( w przypadku braku kandydatów do Zarządu oraz odrzucenia przez Grodziską Spółkę Wodną wniosku o przyłączenie SWO)
21. Zakończenie zgromadzenia

Uchwały zawarte w pkt. 9,10,17,18,19,20 zapadają większością dwóch trzecich głosów (8) przy obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki (23) [§17 pkt 2 Statutu]