top

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków

Spółki Wodnej Opypy w dniu 06.06.2016 r.

Kady, świetlica godz. 20:00

 1. Przyjęcie porządku zgromadzenia

 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza

 3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych

 4. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 6. Dyskusja nad sprawozdaniami

 7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 9. Głosowanie absolutorium dla Zarządu

 10. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2016 roku.

 11. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej planu prac w 2016 roku

 12. Głosowanie uchwały budżetu na rok 2016.

 13. Zakończenie zgromadzenia

http://swo.opypy.waw.pl/