top

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków

Spółki Wodnej Opypy w dniu 30.06.2015 r.

Kady, świetlica godz. 19:30

 

 1. Przyjęcie porządku zgromadzenia

 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza

 3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych

 4. Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 6. Dyskusja nad sprawozdaniami

 7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 9. Głosowanie absolutorium dla Zarządu

 10. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2015 roku.

 11. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej planu prac w 2015 roku

 12. Głosowanie uchwały budżetu na rok 2015.

 13. Zakończenie zgromadzenia