top

ZAPROSZENIE

Na Walne Zgromadzenie członków

Spółki Wodnej Opypy w dniu 29.08.2014 r.

Szkoła Podstawowa w Książenicach, godz. 19

1. Przyjęcie porządku zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza

3. Wybór komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych oraz tajnych

4. Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja nad sprawozdaniem

7. Głosowanie absolutorium dla Zarządu

8. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej wysokości składek w 2014 roku

9. Dyskusja oraz głosowanie uchwały dotyczącej planu prac w 2014 roku

10. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

11. Głosowanie

12. Ogłoszenie wyników głosowania

13. Zakończenie zgromadzenia